Bordo Poniente søppeldynger

Bordo Poniente var, fram til 2011, Mexico Citys største åpne søppeldynge. Søppeldyngen ble åpnet på 1980-tallet, etter det ødeleggende jordskjelvet i 1985. Ved å åpne denne søppeldyngen, hadde innbyggerne et sted hvor de kunne rydde unna avfall etter jordskjelvet. Ved stengingen i 2011, var søppelhaugen blitt så stor at den var 17 meter dyp. Etter 2011 skulle plassen bli mer miljøvennlig.

Mexico City ville ta klimatrusselen på alvor, og senke sine utslipp. På det meste ble 12 000 tonn avfall dumpet der hver eneste dag. Målet var at det nye anlegget skulle ta imot rundt 70 millioner tonn avfall, og deretter forsyne metrosystemet med energi. Det var firmaet BMLMX som fikk kontrakten, hvor de skulle drive anlegget de neste 25 årene.

Mangel på politisk vilje

 

  1. Anlegget skulle settes i drift i 2012
  2. Prosjektet stoppet opp
  3. Det var usikkerhet rundt økonomi, og de hadde problemer med godkjennelser

Etter stengingen av søppeldyngen i 2011, var planen at anlegget skulle settes i drift fra 2012. Men prosjektet kom aldri i gang. Det var flere grunner til at prosjektet stoppet opp. Det skyldtes blant annet at det ble gjort endringer i prosjektet, det var usikkerhet rundt økonomien og at de hadde problemer med å få godkjennelser.

Lederen for prosjektet, Jorge Gutiérrez, uttrykte at noe av problemet lå i mengden megawatt som kunne bli produsert. Han mente at prosjektet stoppet fordi anlegget bare ville kunne produsere 20 megawatt, og at det ikke var nok for en så stor investering som anlegget krevde. Dermed var økonomien et problem som måtte løses på et politisk plan.

Miljøgevinsten

I 2015 hadde Mexico City et innbyggertall på ca. 8,9 millioner innbyggere. Det er en av de største byene i verden, og den vokser raskt. Dermed vil en innsats for miljøet her, kunne ha effekt på globalt nivå. Prosjektet med søppeldyngen vil derfor kunne redusere Mexico Citys utslipp en god del, og dette kan spille positivt inn på miljøet.

 

  • Mexico City hadde et innbyggertall på ca. 8,9 millioner i 2015
  • Byen vokser raskt

Søppeldyngen, nå omgjort til gjenvinningsanlegg, vil kunne bidra positivt på miljøet i den forstand at det sparer på ressursene. Ved å gjenvinne søppel, kan en utnytte de ressursene vi allerede har på en bedre måte. Det er bedre for klimaet å benytte råvarene på nytt, istedenfor å utvinne nye. Dermed er det ikke snakk om direkte kutt i utslippene.

Gjenvinning sikrer at råvarer får lengre levetid. Det er gunstig med tanke på CO2-utslipp ved utvinning av nye råvarer. Det krever mye mindre energi å gjenvinne et produkt, enn å utvinne samme mengde råvare på nytt. Derfor vil også Mexico Citys miljøprosjekt kunne ha stor innvirkning, hvis avfallet til nesten 9 millioner mennesker finner veien til gjenvinning, istedenfor at det blir kastet.

Ny innsats

 

  • Fra 2017 var prosjektet oppe på beina igjen
  • Energien fra biogassanlegget skulle brukes til bygninger og gatelys

Etter flere år med utsettelser, kom prosjektet omsider på beina igjen. Daværende ordfører i Mexico City, Miguel Ángel Mancera, uttalte i 2017 at biogassanlegget skulle settes i gang. De økonomiske problemene ble løst, og målet for anlegget var hovedsakelig å produsere elektrisitet for byen. Denne elektrisiteten skulle gå til boliger, offentlige bygninger og til en stor andel av gatelysene i byen.

Finansieringen av prosjektet kom fra flere hold. Regjeringen har også spyttet penger inn i anlegget. De har bidratt økonomisk, gjennom å støtte konsortiet som fikk konsesjonen. Anlegget har derfor også interesse på nasjonalt nivå. Samtidig er det ikke bare penger som går inn i anlegget. Mancera uttrykte at anlegget vil kunne gi en besparelse på opptil 500 millioner pesos årlig.

 

  • En ny beregning på 508 gigawatt energi i året
  • Flytting av ca. en million tonn med jord

Den nye beregningen av hva anlegget kan produsere, gikk opp til 508 gigawatt med energi i året. Dermed vil også anlegget kunne gi en mye større miljøgevinst enn først antatt. En betydelig arbeidsmengde vil kreves, med blant annet flytting av omtrent en million tonn med jord. Samtidig vil dette være et prosjekt som kan gi svært positive konsekvenser i fremtiden.